Podmínky spolupráce
doučování.cz s.r.o.
I. O společnosti
a) Společnost doučování.cz s.r.o. (dále jen „Doučování.cz“) zprostředkovává kontakt mezi doučujícími (dále jen „lektory“) a doučovanými (díle jen „zákazníky“), dále provádí servis a kontrolu při sjednávání výuky a jejím průběhu (dále jen „zakázka“). zprostředkovává kontakt mezi doučujícími (lektory) a doučovanými (zákazníky). Dále provádí servis a provádí kontrolu v průběhu zakázky.
b) Doučování.cz se zavazuje zpřístupnit lektorovi informační systém na adrese http://www.doucovani.cz a poskytnout mu veškeré informace důležité pro práci se systémem.
II. Zakázka
a) Lektor je po získání kontaktu na zákazníka povinen se s ním zkontaktovat a dohodnout se na zahájení výuky. Lektor je povinen tuto skutečnost potvrdit doučování.cz do 24 hodin od získání zakázky.
b) Pokud se lektor ze závažných důvodů na doučování se zákazníkem nedomluví a tuto skutečnost do lhůty 24 hodin od získání kontaktu na zákazníka nahlásí administrátorovi doučování.cz, odpustí doučování.cz lektorovi za zakázku zápisné.
c) Lektor je povinen dohodnutou formou informovat doučování.cz o počtu odučených hodin u jednotlivých jím prováděných zakázek a to minimálně jedenkrát za pět týdnů. Tato povinnost se vztahuje i na takové lektorovy neukončené zakázky, u kterých žádné hodiny neodučil.
d) Za každou zakázku, u které lektor nesplní povinnost vyplývající z odst. a oddílu II nebo odst. c oddílu II, bude lektorovi započítána smluvní pokuta ve výši 10,- Kč za každý započatý týden prodlení.
e) Lektor se rovněž zavazuje bez zbytečných odkladů informovat doučování.cz o každé změně v průběhu zakázky.
f) Pokud by lektor z různých důvodů nemohl v plnění zakázky dále pokračovat (dlouhodobá nemoc apod.), oznámí nastalou situaci doučování.cz, které zajistí náhradního lektora.
g) Zakázka skončí v případě, že ze strany zákazníka již není o doučování zájem. V takovém případě se lektor neprodleně spojí s příslušným administrátorem doučování.cz a konec zakázky mu nahlásí. Od okamžiku nahlášení konce již lektor nemusí u zakázky plnit povinnost vyplývající z odst. c oddílu II.
h) Získá-li lektor zakázky na doučování více předmětů od stejného zákazníka, pohlíží se na každý předmět jako na samostatnou zakázku.Dohodne-li si lektor se zákazníkem výuku jiných předmětů než původně zákazníkem objednaných, pohlíží se na takové doučování jako na zakázku doučování.cz.
III. Platby
a) Cena za hodinu doučování (60 minut) je jednotná pro všechny zákazníky doučování.cz a je stanovena podle aktuálního ceníku doučování.cz. Tuto částku vyplácí zákazník přímo lektorovi.
b) Lektor se zavazuje zaplatit doučování.cz jednorázovou částku ve výši 40,- Kč jako zápisné, dále pak 10% z jednotkové ceny doučování za každou proběhnuvší vyučovací hodinu.
c) Získá-li lektor zakázku podle odst. h oddílu II, platí zápisné pouze za první zakázku u zákazníka.
d) Lektor je povinen splatit své závazky u doučování.cz do konce měsíce následujícího po vzniku závazku, kromě skutečností podle odst. d oddílu III.
e) Pokud závazky lektora vůči doučování.cz nepřesahují v souhrnu v daném měsíci 100,- Kč, může lektor platbu odložit o jeden měsíc. Toto odložení platby nelze provést ve více než dvou měsících bezprostředně po sobě následujících.
f) Pokud lektor dopředu nahlásí, že nebude schopen v určitém omezeném časovém období tyto podmínky spolupráce plnit, odpustí mu doučování.cz za toto období pokuty, které lektorovi naběhnou v důsledku jejich neplnění.
g) Lektor splácí své závazky vůči doučování.cz bezhotovostní platbou na účet doučování.cz. Číslo účtu je zveřejněno na stránkách http://www.doucovani.cz.
IV. Ukončení spolupráce
a) Tuto dohodu mohou obě strany kdykoliv vypovědět. Tato výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé straně.
b) Ukončením spolupráce lektorovi nezaniká jeho povinnost vyrovnat všechny závazky, které mu během spolupráce vůči doučování.cz vznikly. Doučování.cz má nárok také na odměnu ze zakázek, na kterých lektor pokračuje i po ukončení spolupráce se sdružením, pokud byly získány prostřednictvím doučování.cz.
V. Ostatní ujednání
a) Povinností lektora je provádět výuku v nejlepší možné kvalitě. Lektor se vyvaruje všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno sdružení doučování.cz, zejména pak v očích zákazníka.
b) Lektor se zavazuje kontrolovat informace o něm i jím prováděných zakázkách vedené na serveru http://www.doucovani.cz a o jakýchkoli nesrovnalostech a změnách oproti evidovanému stavu bez zbytečných odkladů informovat doučování.cz.
c) Doučování.cz se zavazuje, že informace vedené o lektorovi použije jen pro účely této smlouvy a neposkytne je třetím osobám.
d) Doučování.cz si vyhrazuje právo dané podmínky změnit. Taková změna se nebude bez souhlasu lektora vztahovat na již probíhající zakázky.
VI. Informace o zpracování osobních údajů
a) Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel služby, tj. Doučování.cz.
b) Správcem osobních údajů je zákazník, tj. lektor.
c) Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „ nařízení GDPR“) a to na základě pokynů správce.
d) Údaje do webové stránky zadává správce, popřípadě sám subjekt údajů nebo zpracovatel.
e) Způsob zpracování osobních údajů je automatizované ukládání správcem vložených dat a jejich pravidelné zálohování. To vše v elektronické podobě.
f) Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby webových stránek zpracovatelem, který je využívá výhradně v rámci výkonu poskytování služby.
g) Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu poskytování služby.
h) Zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
 • Identifikační osobní údaje: jméno, příjmení a adresa.
 • Kontaktní údaje: bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon.
 • Další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon služby.
 • ch) Zpracovatel prohlašuje, že přijal opatření uvedená v článku 32 nařízení GDPR.
  i) Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 nařízení GDPR zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, nebo zpracovatele pro zajištění hostingových služeb.
  j) Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost kromě zákonem stanovených výjimek.
  k) Přístup k uloženým osobním údajům na stránkách je ve výchozím nastavení chráněn heslem. Správa těchto přístupů přes poskytované webové stránky je v kompetenci zákazníka zprostředkovaně přes správce webových stránek.
  l) Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování služby a končí uplynutím pátého roku po dni kdy došlo ke zrušení služby.
  m) Osobní údaje jsou trvale vymazány uplynutím pátého roku po dni kdy došlo ke zrušení služby.